บัณฑิตจิตอาสา

บัณฑิตจิตอาสา

โครงการบัณฑิตจิตอาสา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 15 มิถุนายน...
การนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

การนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

งานบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 525 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...