บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัล The Excellent Poster Presentation Award (Clinical Research)ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “Herbal and Complementary Medicine Innovation: East Meets West”ในหัวข้อ “Distribution of Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency variants in primaquine-treated malariapatients along Thai-Malaysian border”
เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีท่าน ผศ.ดร. จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา