ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระดับดีมาก