ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...
บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์

บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์

บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัล The Excellent Poster Presentation Award (Clinical Research)ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “Herbal...