ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.กัมพล  อินทรนุช  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยานิพนธ์ เรื่อง        “MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION FOR RED BLOOD CELL  GENOTYPING”

อาจารย์ที่ปรึกษา          ศ.(พิเศษ) พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

รศ.(พิเศษ) ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์

ผศ.ดร. จีระพงษ์  ทะนงศักดิ์ศรีกุล

 

 

MISS YIN MOE HLAING   ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยานิพนธ์ เรื่อง     “MUTATIONS OF rpsL, rrs AND gidB and THEIR ASSOCIATION TO   STREPTOMYCIN RESISTANCE IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CLINICAL ISOLATES”

อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ดร.พจนีย์  ศรีมาโนชญ์

ศ.ดร.ประมวญ  เทพชัยศรี

ผศ.ดร.ผ่องศรี  ทองทวี

 

          นางอุมาพร  สิริโสภณวัฒนา      ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยานิพนธ์ เรื่อง        การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานห้องเจาะเลือด ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วย Balanced scorecard