หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

  การตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559         วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 420/1 ชั้น 4 อาคารปิยชาติ   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...