Select Page

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : บูรณาการสหศาสตร์ก้าวไกล โดดเด่นวิจัยนานาชาติ มุ่งตอบโจทย์สังคมไทยอายุยืน

ค่านิยม : พัฒนาต่อเนื่อง ยึดหลักคุณธรรม ร่วมนำองค์กรสู่เป้าหมาย

รวมประกาศหน่วยงาน COVID-19 / NOTIFICATIONS ON COVID-19 | ข่าวทั้งหมด

COVID-19 NEWS AND ANNOUNCEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมด

ข่าวรางวัลและความภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับเข้าศึกษา | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวทั้งหมด