Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
การให้บริการ หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา - ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

การให้บริการ หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

1. การทดสอบและเสริมสมรรถภาพร่างกาย (Fitness training)

 • ทำการฝึกและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
 • ทำการฝึกและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชนิดกีฬา
 • การฝึกออกกำลังกายรายบุคคลและเป็นกลุ่มกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญดูแล
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องมือทันสมัยที่ได้มาตรฐาน
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่มีความจำเพาะในแต่ละชนิดกีฬา
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับบุคคลทั่วไป

2. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Motion analysis)

 • ทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
 • ทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • ทำการวิเคราะห์เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพในแต่ละชนิดกีฬา

3. กายภาพบำบัดการกีฬา (Sports physical therapy)

 • ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การพันผ้าเทป
 • ตรวจประเมินการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • ทำการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
 • มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เฉพาะเจาะจง ภายหลังได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา