หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาการฝึกสอนกีฬาที่ผ่านการอบรมทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬาและผู้สนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ รักษาและฟื้นฟูสภาพนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬาและด้านโภชนาการในนักกีฬาคอยให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่นักกีฬาและผู้สนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

ชั้น 1 อาคารสนามกีฬากลาง (Main Stadium) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213-9 ต่อ 7683