บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ เทศบาลตำบลวัฒนานคร

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ เทศบาลตำบลวัฒนานคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559