ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560