บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 23 มกราคม 2560