เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Health Awareness” ให้กับพนักงาน บริษัท Toshiba Carrier (Thailand)