ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ หลังจากตรวจสุขภาพประจำปีแก่
พนักงานบริษัท Ampacet จ. ระยอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560