ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท MO cap กทม. เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560