ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560