ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป
ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560
ณ ชุมชน พุทธมณฑลสาย 2 กทม.
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560