ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560