ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี วันที่ 27,31 กรกฎาคม 2560