ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560