ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560