ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560