ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา
จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560