ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560