ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
, มูลนิธิศุภนิมิตร ,สำนักงานตลาดไท และ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ได้จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป 
ในวันวัณโรคโลก ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560