หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

อัตราค่ารักษาพยาบาล

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/hcsc/wp-content/uploads/sites/23/2016/11/price.pdf” height=”720px” width=”80%” save=”1″]