หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

           หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ ผู้รับบริการทั่วไป รับตรวจตัวอย่างในงานวิจัย ตรวจสุขภาพประจำปีในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ

บริการต่างๆ ไดแก่

การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs
ตรวจเลือด (Routine blood test )
เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c
ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test
เช่น: ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Tumor markers),
โรคเอดส์ HIV,
ไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B virus
ตรวจปัสสาวะ-Urinalysis,
ทดสอบการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ – Urine pregnancy test
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจก่อนตั้งครรภ์
โปรแกรมตรวจติดตามโรคเบาหวาน
อื่น ๆ…

สามารถรับผลทางเมล์ และปรึกษาข้อมูล กับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความชำนาญ

ไม่เพียงเท่านั้น เรายังบริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ แบบเหมาทั้งโรงงานหรือบริษัท โรงเรียน และหน่วยงานราชการนอกสถานที่

ลด 10% สำหรับ นศ.มธ และ บุคลากร มธ.

สอบถามข้อมูล 8.30-16.30 น.
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
อาคารราชสุดา ชั้น 2 โทร 02-986-9213 ต่อ 7277

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7277
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ติดต่อฝ่ายการตลาด 7277
0-2986-9207