บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 11 May 2017: Health Services Center,...

Hello world!

Welcome to Faculty of Allied Health Sciences (AHS) Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!