ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ประมาณ 800 คน ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562