ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Link