ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน
ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.