ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.