ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21, 22, 23 และ 25 กรกฎาคม 2562

สามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ เฟสบุค

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.