ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่
เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังเสิต(เอื้ออาทรรังสิต)
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์
โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน
เมื่อวันที่ 11, 12, 18, 19 กรกฏาคม 2562
สามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่