ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่
เด็ก นักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์