ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่
เด็ก นักเรียน โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์
และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.