ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร.
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562
สามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.