ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร.
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
เพื่อเตรียมความพร้อมของสุขภาพของเด็กในการเรียน
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์