ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,สำนักงานตลาดไท
และ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ได้จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป 
ในวันวัณโรคสากล ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/pages/category/Medical—Health/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-353887521823667/