ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...