ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ทันตแพทยศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/