ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี
พนักงานและบุคลากร ของเทศบาลนครรังสิต ในโครงการ
คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่

ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs
ตรวจเลือด (Routine blood test )
เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c
ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test
เช่น: ตรวจมะเร็ง (Tumor markers)-ชาย-หญิง,
ตรวจเอดส์ HIV,
ไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B virus
ตรวจปัสสาวะ-Urinalysis,
ทดสอบการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ – Urine pregnancy test
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจก่อนตั้งครรภ์
โปรแกรมตรวจติดตามโรคเบาหวาน
ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสุขภาพ
จัดอบรมสุขภาพ
อื่น ๆ…

สามารถรับผลทางเมล์ และปรึกษาข้อมูล กับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความชำนาญ

ไม่เพียงเท่านั้น เรายังบริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท
เจ้าหน้าที่ แบบเหมาทั้งโรงงานหรือบริษัท โรงเรียน และหน่วยงานราชการนอกสถานที่

ลด 10% สำหรับ นศ.มธ และ บุคลากร มธ.

สอบถามข้อมูล 8.30-16.30 น.
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
อาคารราชสุดา ชั้น 2 โทร 02-986-9213 ต่อ 7277