ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.ได้เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189 และเยี่ยมชมห้องแลบ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
นอกจากนี้  ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่
ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs
ตรวจเลือด (Routine blood test )
เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c
ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test
เช่น: ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Tumor markers),
โรคเอดส์ HIV,
ไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B virus
ตรวจปัสสาวะ-Urinalysis,
ทดสอบการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ – Urine pregnancy test
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจก่อนตั้งครรภ์
โปรแกรมตรวจติดตามโรคเบาหวาน
อื่น ๆ…
สามารถรับผลทางเมล์ และปรึกษาข้อมูล กับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความชำนาญ
ไม่เพียงเท่านั้น เรายังบริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ แบบเหมาทั้งโรงงานหรือบริษัท โรงเรียน และหน่วยงานราชการนอกสถานที่
ลด 10% สำหรับ นศ.มธ และ บุคลากร มธ.
สอบถามข้อมูล 8.30-16.30 น.
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
อาคารราชสุดา ชั้น 2 โทร 02-986-9213 ต่อ 7277