ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด กรุงเทพฯ