ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี
พนักงานโรงแรม Novotel Hotel บางนา กทม.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561