ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการเริ่มงานของห้องแลบ ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2 โดยมี รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก MP Group...