ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560