ตรวจสุขภาพประจำปีแก่  ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560...