ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภา พนักงานบริษัท MO cap  กทม. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560