ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป
ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

11 May 2017: Health
Services Center, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University in cooperation with Thai Health Promotion Foundation provided annual health check-up 2017 for

2nd
homeless persons , Bangkok.